STRUČNA PRAKSA

Stručna praksa obavlja se u organizaciji čija je delatnost povezana sa stručnim sadržajem studijskog programa koji student pohađa. Praksa se realizuje kroz praktičan rad i učešće u aktivnostima u organizaciji, u trajanju propisanim strukturom kurikuluma i opisom stručne prakse.

Praksa se realizuje kroz sledeće aktivnosti:

 1. Mentor obavlja pripremu studenata za realizaciju prakse.
 2. Student u skriptarnici kupuje Dnevnik prakse koji sadrži obrazac Uput za obavljanje stručne prakse na osnovnim i specijalističkim studijama u dva primerka i Anketni list za mentora u organizaciji i popunjava list 1 Dnevnika.
 3. Student od mentora preuzima Program stručne prakse.
 4. Student predlaže mentoru organizaciju u kojoj želi da obavi praksu:
  • potrebno je da student ima saglasnost organizacije za obavljanje prakse (dovoljna je usmena saglasnost);
  • po potrebi, na zahtev studenta ili izabrane organizacije, koordinator za nastavu odseka upućuje dopis sa molbom organizaciji za obezbeđuje obavljanje prakse.
 5. Mentor odlučuje da li je predložena organizacija pogodna.
 6. Kada je mentor doneo odluku, student u saradnji sa mentorom popunjava Uput za obavljanje stručne prakse na osnovnim i specijalističkim studijama u dva primerka (list 4 Dnevnika) koji potpisuje mentor.
 7. U slučaju da student nije u mogućnosti da sam pronađe organizaciju u kojoj će realizovati praksu, mentor je u obavezi da mu u tome pomogne.
 8. Mentor na Programu stručne prakse posebno označava zadatke koje student treba da obavi tokom realizacije prakse i daje mu neophodna uputstva.
 9. Student donosi Dnevnik sa dva primerka popunjenog i potpisanog Uputa u Studentsku službu, koja ih zavodi, overava pečatom i vraća studentu.
 10. Student realizuje praksu u organizaciji u skladu sa programom prakse i vodi Dnevnik prema uputstvima mentora.
 11. Po obavljenoj praksi mentor iz organizacije popunjava Anketni list za mentora iz organizacije (list 6 Dnevnika), a odgovorno lice iz organizacije potvrđuje na Uputu potpisom i pečatom da je praksa obavljena (drugi deo Obrasca na listu 4 Dnevnika).
 12. Po završetku prakse, student popunjava Anketni list za studenta na praksi (na kraju dnevnika Dnevnika).
 13. Student po obavljenoj praksi izrađuje Elaborat stručne prakse. U prilogu Elaborata daje se Dnevnik, kao i drugi relevantni dokumenti koje je student izradio ili prikupio tokom realizacije prakse.
 14. Ukoliko se stručna praksa brani:
  • student donosi mentoru Dnevnik prakse sa svim popunjenim i overenim obrascima i Elaborat do 31. avgusta za praksu koja se realizuje tokom leta, odnosno do 15. maja za praksu koja se realizuje tokom šestog semestra.
  • mentor određuje termin za odbranu prakse ukoliko su uslovi ispunjeni; praksa se brani do 15. septembra za praksu koja se realizuje tokom leta, odnosno do 31. maja za praksu koja se realizuje tokom šestog semestra.
 15. Ukoliko se stručna praksa polaže kao ispit studenti prijavljuju ispit Stručna praksa.
 16. Praksa se brani/polaže pred mentorom stručne prakse iz Akademije.
 17. Kada student odbrani/položi praksu, mentor popunjava i potpisuje treći deo obrasca lista 4 Dnevnika, obrazac predaje studentu i evidentira odbranjenu/položenu praksu u indeksu i u bazi.

Nakon toga student Studentskoj službi dostavlja kompletiran obrazac lista 4 Dnevnika.